Rigpa naar de toekomst toe

Laatste update: 1 juni 2020

Rigpa heeft een aantal hervormingen in de hele organisatie in gang gezet, nadat de oprichter Sogyal Rinpoche in augustus 2017 was teruggetreden en er serieuze beschuldigingen en klachten tegen hem en Rigpa waren geuit.

Rigpa heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek dat in september 2018 is gepubliceerd.
Wij erkennen de ernst van het onafhankelijke rapport en hebben ons ertoe verbonden de aanbevelingen ervan op te volgen.

In overleg met onze gemeenschap gaan we verder met de hervormingen en richten we ons specifiek op zes gebieden binnen Rigpa’s visie en cultuur, zorg en bestuur:

 1. Verduidelijken en belichamen van Rigpa’s visie
 2. Communiceren van de relatie tussen Rigpa en Sogyal Rinpoche
 3. Beloven dat Rigpa een veilige omgeving is.
 4. Verantwoordelijkheid nemen voor genezing en pijn uit het verleden
 5. Verdiepen van onze cultuur van luisteren, niet oordelen en goede communicatie
 6. Versterking van ons management, transparantie en financiële handelen

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en gaat in op de aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoek.

1. Verduidelijken en belichamen van Rigpa’s visie

Na een periode van reflectie op onze visie als boeddhistische gemeenschap, hebben we het doel van Rigpa als voertuig voor de Nyingma- en Dzogchen-overdrachtslijnen van het Tibetaans boeddhisme opnieuw bevestigd.

Wat we geleerd hebben tijdens de verkenning van Rigpa’s visie wordt gedeeld in ons visiedocument.

We blijven nadenken over wat het betekent om een authentieke Vajrayana-boeddhistische gemeenschap in de westerse samenleving te zijn en voeren een voortdurende dialoog met andere boeddhistische groepen en hedendaagse westerse en oosterse leraren.

Wij bieden een volledig en authentiek pad van boeddhistische studie en beoefening, zowel voor degenen die ernaar streven om dit pad in zijn geheel te volgen, als voor iedereen die het mededogen en de praktische wijsheid van de leer van de Boeddha in zijn of haar leven wil toepassen.

Rigpa werd opgericht in 1979 en sinds die tijd gaven meer dan tachtig gerenommeerde Tibetaans-boeddhistische leraren les in Rigpa en begeleidden zij de studie en beoefening van Rigpa studenten. Alleen al in 2019 ontvangen we onderricht over het hele spectrum van de ‘Grondslagen van het boeddhistische pad’, Mahayana (mededogen), Vajrayana en Dzogchen van twintig leraren, waaronder Zijne Heiligheid de 42ste Sakya Trizin Ratna Vajra Rinpoche, Zijne Eminentie de 7e Kyabje Yongzin Ling Rinpoche, (in alfabetische volgorde) Dzigar Kongrul Rinpoche, Dzogchen Ponlop Rinpoche, Jetsün Khandro Rinpoche, Khamtrul Rinpoche, Khenchen Namdrol Rinpoche, Neten Chokling Rinpoche, Orgyen Tobgyal Rinpoche, Pema Rigstal Rinpoche, Khenchen Pema Sherab, Shechen Rabjam Rinpoche, Tulku Ridgzin Pema, Ringu Tulku Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche en de westerse leraren Dungse Jampal Norbu, Lama Tsering Everest, Elizabeth Mattis-Namgyel en Andy Karr.

Wat is er tot nu toe gedaan?

 • Na het terugtreden van Sogyal Rinpoche uit de rol van spiritueel directeur van Rigpa in augustus 2017, werd een Vision Board aangesteld om Rigpa te begeleiden. De Vision Board wordt geadviseerd door vooraanstaande Tibetaans-boeddhistische lama’s, waaronder Dzongsar Khyentse Rinpoche en Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche, beiden sleutelfiguren in het interpreteren van het Tibetaans boeddhisme in de moderne wereld, en Khenchen Namdrol Rinpoche, een eminente geleerde en overdrachtshouder van de Ngagyur Nyingma traditie. Ook andere Tibetaans-boeddhistische lama’s adviseren Rigpa regelmatig.

Meest recente gegevens

 • Van december 2018 tot april 2019 kwam de Rigpa-gemeenschap samen in Rigpa-centra om na te denken over Rigpa’s visie en over wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd. Dit omvatte reflecties over de geschiedenis van Rigpa’s visie gedurende 40 jaar, over wat we hebben geleerd over onze cultuur en over wat het betekent om onze overdrachtslijn en traditie in de 21e eeuw in stand te houden. Lees hier het resultaat van de reflecties van de Rigpa-gemeenschap.

Bronnen

De leden van de Vision Board

Contact

Vinciane Rycroft
vision.board@rigpa.org

2. Communiceren van de relatie tussen Rigpa en Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche overleed op woensdag 28 augustus 2019, na complicaties die optraden bij zijn kankerbehandeling.

Sogyal Rinpoche was in augustus 2017 als geestelijk leider van Rigpa al definitief met pensioen gegaan. Hierna had hij geen juridische of organisatorische band meer met Rigpa en ontving hij van Rigpa geen financiële of organisatorische steun.

Contactgegevens voor zijn privé-secretariaat zijn: sogyalrinpocheoffice@gmail.com.

___________________

Sogyal Rinpoche gaf meer dan 40 jaar onderricht en een groot gedeelte hiervan is vastgelegd. Opnamen van Sogyal Rinpoche’s onderricht blijven beschikbaar voor studenten en Rigpa-centra en kunnen worden beluisterd en bestudeerd.

3. Beloven dat Rigpa een veilige omgeving is

We creëren een veilige omgeving voor iedereen die in onze centra en tijdens retraites met Rigpa in contact komt. Hiertoe staan in de Rigpa-gemeenschap de Rigpa gedragscode, Gedeelde waarden & richtlijnen en een Klachtenprocedure centraal.

 • Rigpa-functionarissen zijn verplicht de gedragscode te ondertekenen en zetten zich in om training te volgen, waarin onder meer het herkennen van wangedrag, het ontvangen van klachten en het behandelen van klachten is opgenomen.
 • De Code is ook van toepassing op bezoekende leraren, docenten en instructeurs.
 • De Klachtenprocedure werkt in elk land op lokaal en nationaal niveau en maakt mede gebruik van een internationale, externe, Onafhankelijke Raad waarmee rechtstreeks contact kan worden opgenomen en die dan actief kan adviseren over gedrag uit het verleden of het heden.
 • Momenteel bestaat de Onafhankelijke Raad uit twee leden. Beiden zijn senior westerse boeddhistische leraren die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, ervaring en kwalificaties hebben op het gebied van westerse psychologie en counseling en zijn genomineerd door Jetsün Khandro Rinpoche.
 • De Onafhankelijke Raad is bevoegd om aanbevelingen te doen aan de Rigpa-besturen, met inbegrip van de Vision Board. De besturen verbinden zich ertoe om naar deze adviezen te handelen.

Informatie over het proces van het ontwikkelen van de Gedragscode en de Klachtenprocedure is te vinden in de inleiding van de Code, de Rigpa News Blog en eerdere nieuwsbrieven aan de Rigpa-sangha.

Wat is er tot nu toe gedaan?

 • Juli 2017: de besturen hebben zich gecommitteerd aan het opstellen van een nieuwe gedragscode en aan het invoeren van een klachtenprocedure.
 • Van augustus 2017 tot januari 2018 nam de Rigpa-gemeenschap deel aan workshops, waarin gereflecteerd werd over de waarden waaraan binnen de Rigpa-gemeenschap gehecht wordt.
 • In maart 2018 werd de ontwerpgedragscode verspreid voor feedback van de gemeenschap en voor overleg met externe adviseurs.
 • In juni 2018 werd de Rigpa-gedragscode goedgekeurd en aangenomen door het Visie Bestuur en alle Rigpa-besturen. Alle leden ontvingen een exemplaar van de code per e-mail en deze werd openbaar gemaakt op Rigpa.org.
 • In juni/juli 2018 hielden leden van de werkgroep en nationale teams vraag- en antwoordsessies over de gedragscode met functie-houders en instructeurs.
 • In augustus 2018 is de klachtenprocedure afgerond en werd de onafhankelijke externe klachtenraad aangesteld.
 • Van september/oktober 2018 tot nu toe wordt in elk land een nationale klachtencommissie opgericht. Deze commissies van alle Rigpa-landen werken samen om te zorgen voor een optimaal resultaat.

Sprekers en leraren & de Gedragscode

 • Sprekers en leraren in de Rigpa-centra worden volledig op de hoogte gebracht van het relevante beleid, waaronder de veilige omgeving en het beleid voor fondsenwerving, voordat ze in contact komen met studenten.
 • Sinds juli 2018 zijn alle bezoekende leraren en hun teams op de hoogte gesteld van de Rigpa-gedragscode en hebben zich ertoe verbonden deze na te leven. Dit omvat Jetsun Khandro Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, Orgyen Tobgyal Rinpoche, Neten Chokling Rinpoche en Khenchen Namdrol Rinpoche.

Nationale initiatieven

 • De Europese Boeddhistische Unie, waarvan Rigpa actief lid is, heeft een verklaring gepubliceerd over misbruik in boeddhistische gemeenschappen. Klik hier om de EBU 2018 ‘Verklaring over misbruik in boeddhistische gemeenschappen’ te downloaden.
 • De Duitse Boeddhistische Unie, waarvan Rigpa een actief lid is, heeft twee contactpersonen aangesteld als hulplijn voor mensen die mogelijk te maken hebben gehad met misbruik in de boeddhistische context of die niet zeker weten hoe ze een situatie moeten beoordelen waarin ze zich ongemakkelijk of onderdrukt voelen. Het is meer een ondersteunende dienst dan een bemiddelings- of conflictoplossingsdienst. Deze onafhankelijke contacten zijn een andere mogelijkheid voor degenen die gebruik maken van de klachtenprocedure van Rigpa Duitsland. Zie voor details de website van Rigpa Duitsland onder “Beschwerdeverfahren“.
 • Het bestuur van Rigpa Nederland heeft een werkgroep opgericht om een plan te maken voor het leren van het verleden en het faciliteren van genezing in de Nederlandse sangha. De Nederlandse sangha kan haar ideeën en adviezen aan de groep doorgeven via een speciaal daarvoor opgezet e-mailadres: heling@rigpa.nl.
  Er zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke, veilige plek om te luisteren en biedt eerste hulp. De vertrouwenspersoon geeft ook persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan sangha-leden bij het melden van hun zorgen binnen de organisatie van Rigpa. De Rigpa-studenten kunnen ook gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie van Nederland (BUN).
 • Rigpa UK is lid geworden van Thirty-one:eight, dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van liefdadigheidsinstellingen, kerken en andere religieuze organisaties om veiligere plaatsen te creëren en om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van veiligheid in het Verenigd Koninkrijk.
  De eerste training voor het bewerkstelligen van veiligheid werd gehouden in april 2019 met een professionele veiligheidstrainer van Thirty-one:eight. Functie-houders, waaronder senior instructeurs, woonden de workshop bij vanuit Northumberland en Schotland. Deelnemers waren onder andere Averil Schram van de Lerab Ling veiligheid-werkgroep, Vinciane Rycroft van de Vision Board en Catherine Paul, die het internationale overzicht van de implementatie van veilige omgevingen in handen heeft.
  Er is ook een Rigpa UK Safeguarding Group opgericht om het bestaande Rigpa UK Safe Environment beleid te herzien en te actualiseren.
  Later in 2019 is verdere training gepland voor Rigpa-teams in het Verenigd Koninkrijk en andere landen.
 • De Lerab Ling Congregatie heeft een veiligheid-werkgroep die zich bezighoudt met beleid en het bepalen van de opleidingsbehoeften ter ondersteuning van de implementatie van de Gedragscode en een veilige omgeving in Lerab Ling, en ter ondersteuning van de implementatie van het beleid van de Klachtencommissie (Grievance Council) in Lerab Ling.

Volgende stappen

 • In elk land en elk retraitecentrum wordt een uitgebreid en duidelijk ‘veilige omgeving’-plan opgesteld, dat beschrijft hoe we onze verantwoordelijkheid nemen om een vriendelijke, open omgeving te creëren waar respect bestaat voor de verschillen en de waardigheid van anderen en waar iedereen het recht heeft om zich veilig te voelen (en te zijn) voor discriminatie of misbruik;
 • Het actualiseren en ontwikkelen van (bestaande) beleidslijnen en procedures die de implementatie van de Gedragscode en het Klachtenproces ondersteunen;
 • Het identificeren van trainingsbehoeften en het lanceren van trainingen van externe aanbieders en interne cursussen over onderwerpen als het beschermen van kwetsbare volwassenen, het herkennen van wangedrag, het ontvangen van klachten en het omgaan met grieven.

Hulplijn en contacten

4. Verantwoordelijkheid nemen voor ‘heling’ en pijn uit het verleden

We leren van de bevindingen van het onderzoeksrapport en reiken uit naar individuele voormalige en huidige leden van Rigpa die gekwetst zijn.

Wat is er tot nu toe gedaan?

 • Naar aanleiding van de brief uit juli 2017 met beschuldigingen aan het adres van Sogyal Rinpoche, werden de schrijvers individueel benaderd door leden van Rigpa’s nationale- en/of internationale teams.
 • De Rigpa-besturen stelden gezamenlijk het onafhankelijke onderzoek in, waarbij klagers zich konden melden en vertrouwelijk naar ze geluisterd kon worden. Het rapport is gepubliceerd op 5 september 2018.
 • Omdat vijf van de acht briefschrijvers in de VS gevestigd zijn, vroeg Rigpa US in december 2017 ook een neutrale derde partij, de op Zen-boeddhisme gebaseerde verzoeningsorganisatie An Olive Branch, om een luisterende positie in te nemen en een helingsproces te begeleiden.
 • De teams die Rigpa internationaal en nationaal aansturen, waaronder de Vision Board, hebben nagedacht over de cultuur die deze situatie mogelijk maakte en blijven dat doen. Over deze onderwerpen worden nog steeds workshops gehouden.
 • De Rigpa-gemeenschap hield in maart 2019 een gebedsbijeenkomst in Bodhgaya, bijgewoond door meer dan 300 mensen, die gewijd werd aan het herstellen en vernieuwen van ons spirituele pad, evenals onze banden met elkaar en met al onze leraren.

Recente ontwikkelingen

 • De besturen reiken uit naar degenen die hun pijn hebben geuit, niet alleen informeel zoals in het begin, maar ook formeel door middel van brieven en uitnodigingen om elkaar te ontmoeten en te steunen. Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse Rigpa-gemeenschap die hun voormalige sangha-leden schreef na het ‘luisteren-, horen- en erkenningsweekend’ dat door An Olive Branch werd gefaciliteerd.
 • Onze gemeenschap moedigt ook iedereen aan om gebruik te maken van de klachtencommissies.

Dit werk wordt geleid door de Vision Board met de nationale teams en een klein team van professionele bemiddelaars.

Bronnen

Contact

boards@rigpa.org

5. Verdiepen van onze cultuur van luisteren, niet-oordelen en goede communicatie

We maken een cultuuromslag waarin luisteren, niet-oordelen en goede communicatie op alle niveaus van de gemeenschap en de organisatie verankerd is.

Wat is tot nu toe gedaan?

 • Juli 2017 – heden: elke Rigpa-sangha heeft tijd gecreëerd voor ‘open spaces’ waar elke vraag kan worden gesteld, persoonlijke ervaringen kunnen worden gedeeld, reacties kunnen worden geuit en waar plaats is voor de volledige diversiteit aan meningen.
 • Augustus 2017 – December 2017: workshops werden gehouden om te zien welke waarden we als gemeenschap koesteren en wat we willen opgeven. Deze workshops hebben vervolgens geleid tot de gedragscode.
 • September 2017 tot heden: Binnen de organisatie zijn communicatiekanalen geopend met het e-mailadres share@rigpa.org en in september 2017 is de Sangha Connection-nieuwsbrief van start gegaan met de wens om volledig transparant te zijn. Sangha Connection nieuwsbrieven worden verstuurd naar Rigpa-leden. Je kunt hier eerdere nummers lezen.
 • November 2018: de besturen en de Vision Board hebben de internationale Rigpa-gemeenschap geraadpleegd over dit Moving Forward plan, alsmede het voorgestelde Vision Board-charter en het proces waarmee nieuwe leden van de Vision Board worden benoemd. Een samenvatting van de feedback werd gedeeld in sangha-bijeenkomsten en nieuwsbrieven.
 • In december 2018 tot maart 2019 heeft de Vision Board, gebruik makend van het proces dat in het charter is beschreven, de seniorleden van de Rigpa-sangha gevraagd om nieuwe leden voor de Vision Board voor te dragen.

Volgende stappen

Wij erkennen dat luisteren, niet oordelen en goede communicatie oefening vergt en voortdurende verdieping nodig heeft. We zijn vastbesloten om regelmatig te controleren of we blijven veranderen door feedback van onze leden te vragen.

Bronnen

 • Sangha-connection nieuwsbrieven

Contact

Catherine Paul: sangha.connection@rigpa.org
Vision Board: vision.board@rigpa.org

6. Versterking van ons management, transparantie en financiële handelen

De nieuwe federatieve structuur die wordt opgezet, zorgt ervoor dat Rigpa als één organisatie internationaal harmonieus blijft samenwerken. Het omvat transparante besluitvormingsprocessen. De hoogste prioriteiten zijn strenge financiële- en fondsenwervingsprocessen en rapportage.

Wat is tot nu toe gedaan?

Oprichting van een federatie

 • De veertien Rigpa-vertegenwoordigingen (de landen, International Services, Lerab Ling en Dzogchen Beara) zijn overeengekomen om een federatiemodel te testen en hebben een constitutie en een affiliatieovereenkomst opgesteld. Zij testen momenteel het federatieve besluitvormingssysteem alvorens de constitutie aan te nemen. Het proces wordt gefaciliteerd door een werkgroep van de Federatie en aangestuurd door de voorzitters van bestuur van elke vertegenwoordiging.
 • Deze voorzitters werken samen en komen maandelijks bijeen. De Internationale Coördinatiegroep (het uitvoerend orgaan) bestaat uit nationale directeuren en directeuren van de retraitecentra en komt om de twee weken bijeen. De groep verving de Interim International Holding Group in september 2018. Meer over Rigpa’s Management Teams.

Leiderschap

 • Patrick Gaffney, Philip Philippou en Dominique Side zijn met ingang van eind september 2018 teruggetreden uit al hun bestuursfuncties in Rigpa. Zij bevinden zich nu in een periode van bezinning.
 • Patrick is teruggetreden uit de Vision Board en het Bestuur van Rigpa UK.
 • Philip is teruggetreden uit de Vision Board en zijn resterende bestuursfuncties in Rigpa Zwitserland, Rigpa Duitsland en Dzogchen Beara.
 • Dominique trok zich terug uit haar rol als overste van de Lerab Ling Congregatie.
 • In elk van de betrokken organisaties hebben duidelijke processen van overdracht plaatsgevonden.

Bijgewerkt financieel beleid:

 • Het beleid en de praktijk voor het betalen van bezoekende leraren wordt geactualiseerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de regelgeving in elk land en aan de verwachtingen van de donoren.

Onderzoek van de Britse en Australische regelgevende instellingen voor liefdadigheid

 • Onderzoek van de Britse liefdadigheidscommissie: naar aanleiding van het rapport van Lewis Silkin voert de Britse liefdadigheidscommissie een wettelijk onderzoek uit naar Rigpa UK als liefdadigheidsorganisatie. Rigpa UK heeft nauw samengewerkt met de liefdadigheidscommissie om aan hun verzoeken te voldoen. Op 13 juni 2019 kondigde de Commissie aan dat Patrick Gaffney voor een periode van 8 jaar niet langer als bestuurslid voor liefdadigheidsdoeleinden kan optreden.
 • De Australian Charities and Not-for-Profits Commission (ACNC) heeft een onderzoek ingesteld en is in januari 2018 een onderzoek gestart naar Rigpa in Australië. Op 4 juni 2019 schreef het ACNC dat Rigpa aan haar eisen had voldaan en dat het onderzoek is afgerond.

Dit proces wordt geleid door de voorzitters van de veertien vertegenwoordigingen.

Bronnen

Contact

boards@rigpa.org

Laatste ontwikkelingen

Spiritueel directeur van Lerab Ling benoemd:

Rigpa’s belangrijkste retraitecentrum, Lerab Ling, werd in 2002 door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken erkend als een religieuze congregatie. Als zodanig is het verplicht om een spirituele leider te hebben. In maart 2019 accepteerde Hare Eminentie Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche de rol van waarnemend geestelijk leider van de Rigpa Lerab Ling Congregatie voor een interim-periode, een rol die sinds het terugtreden van Sogyal Rinpoche in augustus 2017 vacant is. De rol van geestelijk leider van Lerab Ling geldt alleen voor Lerab Ling en niet voor Rigpa als geheel. De spirituele leiding van Rigpa als geheel wordt nog steeds gehouden door de Rigpa Vision Board samen met de lama’s die spiritueel adviseur zijn.

Lees hier meer over Lerab Ling’s spirituele leiding en bestuur.

Nieuwe Vision Board leden benoemd: In april 2019 werden drie nieuwe leden van de Vision Board benoemd – Philippe Cornu – en twee jeugdadviseurs, Yara Vrolijks en Fian Löhr. Lees meer.

De Australische liefdadigheidsinstellingen en Not-for-Profits Commission (ACNC), hun onderzoek: Op 4 juni 2019 schreef het ACNC dat Rigpa aan hun eisen had voldaan en dat het onderzoek nu is afgerond. Het ACNC was in januari 2018 in Australië een onderzoek naar Rigpa gestart. Als gevolg hiervan heeft Rigpa gewerkt aan de uitvoering van hun verzoek om de aanbevelingen van het Lewis Silkin-rapport uit te voeren, het beleid af te ronden dat nodig is om de zorg voor en bescherming van studenten en het publiek beter te kunnen waarborgen, en het versterken van ons bestuur voort te zetten.

Belangrijke documenten sinds augustus 2017