ANBI informatie Rigpa Nederland

Stichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100
E-mail: rigpa@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter: E. Soyeux
Secretaris: L. Verberg
Penningmeester: M. Heijdeman

Doelstelling
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingma traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan tientallen centra en groepen in 41 landen. In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. satelliet-sangha’s.

Visie

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van onze geest.

Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de “Oude” (Nyingma) traditie van het Tibetaans boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.

Rigpa Nederland maakt deel uit van een internationale federatie, die gevormd wordt door de verschillende nationale Rigpa’s. Het beleid wordt in samenspraak gemaakt, ook na consultaties van onze spirituele raadgevers (Tibetaanse leraren). We zijn dus onderdeel van een groter geheel en het is belangrijk om hieraan actief mee te werken. Rigpa verandert van een organisatie waar de leraar centraal stond, in een organisatie waar de visie centraal staat. Deze visie wordt door de hele sangha gedragen.

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten (sangha-leden) en ook niet sangha-leden.

We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.

Belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Dit gebeurt in afstemming met het internationale curriculum team, dat na het overlijden van Sogyal Rinpoche bezig is om het curriculum te herformuleren.
 • Het ondersteunen van de ‘holders’ binnen Rigpa. Leden die Rigpa dragen in de rol van leraar, houder van beoefening en houder van activiteit.
 • Het creëren van een inspirerende omgeving door de verbouwing van het Rigpa centrum in Amsterdam.
 • Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen met leraren en internationale senior instructeurs.
 • Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.
 • Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning en veiligheid belangrijke kernbegrippen zijn.
 • Verbeteren van de communicatie: intern en extern. We zijn begonnen met het ontwerpen van een nieuwe website.
 • Realiseren van een stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een viertal mensen ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag 2020

Corona

2020 is het jaar waarin de coronapandemie uitbrak. Voor Rigpa Nederland heeft dit als belangrijkste gevolg dat het niet mogelijk was om live programma’s aan te kunnen bieden. Veel van de programma’s hebben hierdoor online plaatsgevonden.

Verbouwing

Er is van de nood een deugd gemaakt door de periode van noodgedwongen sluiting te gebruiken voor de voorbereiding en start van de renovatie van het centrum in Amsterdam. Deze renovatie loopt gefaseerd door tot in juli 2021.

Holders

Eind 2019 is een internationaal traject gestart waarin ‘houders van de overdrachtslijn’ zijn voorgedragen. Dit zijn rollen voor ervaren leden binnen de sangha die de dharma houden ten aanzien van het onderricht, beoefening en activiteit. Vanuit Nederland zijn hiervoor diverse mensen voorgedragen.  In 2020 is steeds meer helder geworden hoe deze rollen ingevuld zullen worden en hoe het bijbehorende ondersteunende trainingsprogramma eruit zal zien. Dit traject zal komende jaren verder vorm krijgen.

Owning our past

In juli 2017 zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sogyal Rinpoche, de oprichter en Spiritueel Directeur van Rigpa, waarna hij zich in 2017 heeft teruggetrokken uit Rigpa. In augustus 2019 is hij overleden. Sindsdien heeft binnen Rigpa een proces van introspectie, heling en transformatie plaatsgevonden, waarbij ongeveer de helft van de sanghaleden zijn/haar lidmaatschap heeft beëindigd. Dit is voor velen een pijnlijk en diepgaand proces geweest en als sanghaleden missen we hen.

Degene die gebleven zijn, hebben met elkaar een diep proces doorgemaakt en hebben opnieuw hun motivatie hervonden en gekozen voor Rigpa als steun op hun spirituele pad. Zo zijn er diverse online bijeenkomsten geweest waarbij leden met elkaar in gesprek zijn gegaan rondom dit thema. Ook binnen de internationale organisatie is dit onderwerp verder opgepakt onder de noemer ‘Owning Our Past’.

Het programma-aanbod 2020

Evenementen

Alle voor 2020 gepande evenementen zijn afgelast in verband met de pandemie.

Publiek programma

In januari en februari hebben de wekelijkse mediatiesessies en -dagen nog live plaatsgevonden. Sinds 10 maart zijn er als gevolg van corona geen fysieke bijeenkomsten meer geweest. Vanaf april zijn de wekelijkse meditatie- en liefdevolle vriendelijkheid sessies online aangeboden.

Daarnaast zijn er verschillende online-cursussen ontwikkeld:

 • 21 juni: meditatie & wetenschap.
 • 6 oktober: Online Herfstgast –  Een avond met Eric Soyeux
 • 1 november en 13 december: De essentie van Zelfcompassie. Wijs omgaan met stress en emoties.
 • Vanaf 6 december is een de reeks “Een goed begin van de dag – ochtendmeditatie” gestart.
 • Als klap op de vuurpijl heef er gedurende de laatste week van het jaar een 5daagse online mediatieretraite plaatsgevonden, waaraan zowel sanghaleden als gasten van buiten de sangha deelnamen.

Beoefening

 • In januari en februari hebben de maandelijkse meditatiedagen in stilte plaatsgevonden, evenals een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö, ter voorbereiding op het nieuwe Tibetaanse jaar, Losar.
 • De laatste live-beoefening vond plaats op 9 maart: de viering en beoefening in verband met een Boeddhistische festivaldag.
 • De twee wekelijkse tsokviering wordt sindsdien door de sanghaleden individueel gevolgd via een streaming vanuit Lerab Ling, het internationale centrum van Rigpa.
 • De Boeddhistische festivaldagen, de open meditaties én driedaagse periode van intensieve beoefening in november zijn omgezet naar online-beoefening. Zelfs het bevrijden van dieren tijdens Saga Dawa Dúchen op 5 juni, is via zoom gedeeld met de sangha.
 • In de periode tussen kerst en oud-en-nieuw hebben we voor het eerst een vijfdaagse online winter retraite gehouden, waarin iedere dag 5 sessies werden gegeven door verschillende instructeurs. Iedere instructeur gaf zijn/haar eigen programma variërend van liefdevolle vriendelijkheid tot meditatie tot een studie van de vijf perfecties, analytische meditatie en studie van Pema Chödron. De retraite werd gevolgd door ongeveer 50 mensen, een mix van Rigpa studenten en externen.

Studie

 • De studiefocus van de sangha lag in 2020 nog steeds op de beroemde klassieke tekst van Shantideva: de Bodhicharyavatara – Het Pad van de Bodhisattva. Studenten kunnen dit programma in hun eentje online volgen, of online in een groep, begeleid vanuit Amsterdam en Groningen.
 • Ongeveer 25 studenten volgen met veel enthousiasme sinds 2019 de thuisretraite 2.0, een intensief meerjarig programma dat voornamelijk online te volgen is en bestaat uit een aangepaste versie van de thuisretraite zoals die in Rigpa heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2013.
 • Maandelijks vinden plaats: de cursus Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana; Ngöndro-ochtenden en Dzogchen-mandaladagen, waarin bardo-onderricht wordt bestudeerd (ter voorbereiding op het sterven).
 • Veel studenten volgen internationale programma’s en retraites van Rigpa. Wanneer dat nodig is ondersteunen we hen door bijvoorbeeld informatieavonden.
 • Rigpa heeft een verbinding met het internationale platform Prajna, waar onderricht gedeeld wordt van verschillende boeddhistische leraren en waar het mogelijk is om aan online beoefeningen mee te doen. Studenten van Rigpa krijgen korting als ze lid worden van Prajna.

Overige activiteiten

 • Na grondig overleg met het bestuur, de coördinatiegroep en de sangha is besloten om het centrum aan de Van Ostadestraat aan te houden en te renoveren. Op dit moment is het niet nodig om een nieuw centrum te betrekken. We hebben een prachtige plek in het hart van de Pijp en met het huidige ledenaantal is het centrum meer dan groot genoeg. Daarbij zijn de huizenprijzen op dit moment dusdanig dat het voor Rigpa niet realistisch lijkt om op dit moment een nieuw centrum aan te schaffen. We zien de verbouwing van het centrum als een investering in de toekomst. Het idee is dat we een prachtig verbouwd centrum op een centrale plek in Amsterdam krijgen waar we leraren kunnen ontvangen (de ruimtes zijn te schakelen) en waar we meerdere cursussen, zowel live als online, tegelijk kunnen geven. En vooral als een plek waar we als sangha bijeen kunnen komen en ook weer nieuwe mensen kunnen inspireren met de rijkdom die we te bieden hebben op het gebied van onderricht en beoefening.
 • Ook in 2020 heeft Rigpa actief deelgenomen aan de vergaderingen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Michael Ritman (lid van Rigpa) was ook in 2020 voorzitter van het bestuur van de BUN.

Financiën

 • In 2020 hadden we een licht verlies, veroorzaakt door uitval van activiteiten als gevolg van de contact beperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, gedeeltelijk gecompenseerd door verdere besparingen in exploitatiekosten.
 • In 2020 heeft het bestuur van Rigpa Nederland een bedrag van €250.000,- geschonken aan Tergar, de organisatie van Mingyur Rinpoche. Deze schenking is de uitkomst van langlopende gesprekken met een voormalig donateur die in het verleden grote bedragen heeft geschonken aan Rigpa, met een nieuw pand voor Rigpa als voornaamste bestemming. Na brede consultatie is besloten om niet aan het geld vast te houden en om een deel van het geschonken bedrag door te schenken aan een organisatie met vergelijkbare doelen als Rigpa.
 • Voor 2021 verwachten we dat de gewone baten en lasten in evenwicht zijn, door verdere besparingen in exploitatiekosten om inkrimpende inkomsten te compenseren.
 • Daarnaast verwachten we in 2021 voor 250.000 euro aan kosten voor renovatie van het pand in Amsterdam uit te geven, die worden gedekt uit een daartoe jarenlang door het bestuur opgebouwde bestemmingsreserve.

Downloads: