ANBI informatie Rigpa Nederland

anbi-logoStichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100 (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur)
E-mail: info@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter J. Slieker
Waarnemend penningmeester J. Slieker
Secretaris A. Heijdeman

Doelstelling
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen.In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. Satelliet-sangha’s.

Visie

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van onze geest. Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de “Oude” (Nyingma) traditie van het Tibetaans Boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten en ook niet sangha-leden. We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen met leraren en internationale senior instructeurs.
 • Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.
 • Het verbeteren van onze huisvesting. Voor het realiseren van onze visie is het van belang dat we kwalitatief en kwantitatief betere huisvesting betrekken.
 • Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.
 • Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning, veiligheid belangrijke kernbegrippen zijn.
 • Verbeteren van de communicatie: intern en extern
 • Realiseren van een stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Rigpa is een vrijwilligersorganisatie. In uitzonderlijke gevallen wordt een vergoeding betaald voor werkzaamheden. Het betreft in dit geval functies die cruciaal zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie. Het salaris ligt op het niveau van het wettelijk minimumloon. Momenteel heeft Rigpa twee betaalde parttime functies: de national director en teaching services director.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2018

Een bewogen jaar

Evenals 2017, was ook 2018 een bewogen jaar. In juli 2017 zijn een aantal beschuldigingen van wangedrag ingediend tegen de oprichter van Rigpa, Sogyal Rinpoche. Hierna besloot Rinpoche zich terug te trekken als Spiritueel Directeur. Sindsdien zet Rigpa zich in om een proces van heling en transformatie tot stand te brengen. De laatste stand van zaken is te vinden onder de titel ‘Rigpa Moving Forward‘ op onze internationale website.

Dit alles is in Nederland reden geweest voor introspectie, waarbij alle studenten de gelegenheid hebben gehad om gedachten, gevoelens en standpunten uit te wisselen.

Een aantal studenten heeft Rigpa in verband met deze kwestie inmiddels verlaten. Nieuwe instroom heeft in verband met het tijdelijk wegvallen van de openbare cursussen maar beperkt plaats gevonden.

Nieuwe visie

Dat maakt dat we als organisatie moeten nadenken over waar we staan, wat mogelijk is en hoe we de toekomst zien. In het najaar is hiertoe een internationaal visie-proces opgestart waar de hele sangha bij betrokken is. Er is gesproken met veel sanghaleden, en we hebben veel advies ontvangen van grote leraren uit onze traditie, zoals Dzongsar Khyentse Rinpoche, Jetsün Khandro Rinpoche, Khenchen Namdrol en anderen. We hebben veel geleerd en doen dat nog steeds. Het visieproces is afgerond in 2019.

Wat opvalt is de betrokkenheid, liefde, wijsheid en openheid in de sangha. We zijn verbonden door onze vriendschap met elkaar en onze liefde voor het onderricht van de Boeddha, de overdrachtslijn die we samen volgen, en het onderricht en de beoefening die ons leven hebben veranderd. Voor velen van ons heeft dit ons geholpen om samen verder te gaan als een Dharma gemeenschap om de Dharma in het Westen te handhaven. We hebben allemaal onze eigen achtergronden, kwaliteiten en unieke manier van kijken, evenals onze persoonlijke verbinding met het pad, en toch is de visie van Rigpa iets waarvan we vertrouwen dat we deze samen kunnen handhaven, verenigd in al onze diversiteit.

Al met al een proces van diepe transformatie, een proces dat ook in 2019 nog door zal gaan.

Transformatie van de organisatie

Ook organisatorisch vindt een transformatie plaats. Waar in het verleden veel werk op slechts een paar schouders lag, werken we nu toe naar een organisatie die gehouden wordt door een brede groep van sangha-leden. Een organisatie waarin ieder van ons zich bekrachtigd voelt om de toekomst van Rigpa en haar Nyingma traditie voort te zetten.

Rigpa had in 2018 twee betaalde krachten, die samen het MT vormen. Deze bestaat uit een National Director en een Teaching Services Director. De nieuwe organisatievorm, bestaande uit een coordinatiegroep van negen personen, wordt ingevoerd in 2019.

Het bestuur is in 2018 grotendeels vernieuwd.

Het programma-aanbod van 2018

Evenementen

 • In mei 2018 heeft een 4-daagse sangharetraite plaatsgevonden met 160 deelnemers. Het waren vier dagen van ontmoeten, beoefenen, bestuderen, uitwisselen en delen. Tijdens de retraite stond de Lojong tekst “De zeven punten voor het trainen van de geest”
 • Het onderricht van Tsoknyi Rinpoche uit Lerab Ling (augustus) is toegankelijk gemaakt voor de wereldwijde sangha via delayed streaming.
 • In oktober ontvingen we Phakchok Rinpoche en Erric Solomon voor een meet & greet met de sangha.
 • Ook vond die maand de jaarlijkse ‘Rigpé Yeshé’ – familieretraite plaats.

Beoefening

 • Naast de reguliere beoefeningen zoals de tsokviering, de beoefening op dharmawieldagen en de open meditatie, vonden verschillende beoefenings-evenementen plaats:
  In februari vond na Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In maart was er een Chöpen training en later die maand ook nog een Ngöndro retraite. Daarnaast kon de sangha deelnemen aan verschillende sangha-meditatiedagen.

Studie

 • De studiefocus van de sangha lag op de tekst ‘De zeven punten voor het trainen van de geest’. Dit onderricht werd aangeboden in Groningen en Amsterdam en en in verschillende satellieten (Arnhem, Driebergen, Amersfoort, Zuid Holland, Schoorl, Zutphen).
 • Daarnaast vonden weer de maandelijkse Ngöndro en Dzogchen mandaladagen plaats en waren er verschillende thema bijeenkomsten waaronder ‘Ouder worden op het Pad (voor 60+)’
 • Er vonden enkele openbare cursussen plaats zoals ‘In de spiegel van de dood’ en ‘Science of hapiness’.

Overige activiteiten

 • De plannen voor de nieuwe huisvesting zijn in 2018 in de wacht gezet, totdat er een beter beeld is op Rigpa’s toekomst en de daarbij passende huisvesting. De bestaande middelen voor de huisvesting blijven gereserveerd.
 • In 2018 is een start gemaakt met de interne nieuwsbrief ‘Windpaard’.
 • Michael Ritman was ook in 2018 de voorzitter van het bestuur van de BUN.

Financiën

Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status. Financiële middelen worden ingezet conform de statutaire doelstelling.

Downloads: