ANBI informatie Rigpa Nederland

anbi-logoStichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100 (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur)
E-mail: info@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter P.J. Strooper
Penningmeester J.D. Meerburg
Secretaris G.W. Prager

Doelstelling

Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Sogyal Rinpoche. De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:

 1. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
 2. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
 3. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa Nederland is een organisatie voor Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche is de schrijver van ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’, waar inmiddels wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren van zijn verkocht.
Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur, de staat van alwetendheid of van verlichting – een waarheid zo universeel en fundamenteel dat hij voorbij alle grenzen gaat, zelfs die van religie.
Hierdoor geïnspireerd heeft Sogyal Rinpoche de naam ‘Rigpa’ gegeven aan zijn werk en aan de organisatie die hij opzette om het onderricht van Boeddha in het Westen ten dienste te staan. Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen.
In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde lokacties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. satellietsanghas.

Missie

Rigpa Nederland streeft er naar zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het onderricht van de Boeddha zoals dat door Sogyal Rinpoche verwoord en belichaamd wordt, volgens zijn authentieke overdrachtslijn en traditie, met als doel alle voelende wezens naar de verlichting te brengen.

Visie

Met een open houding voor alle Tibetaans boeddhistische scholen en tradities (rimé), en onder het beschermheerschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, biedt Rigpa een volledig pad van studie en beoefening aan hen die het boeddhistisch onderricht willen volgen, in een omgeving die behulpzaam is om het onderricht ten volle te ervaren. Tegelijkertijd onderzoekt Rigpa hoe de wijsheid en compassie van het onderricht van Boeddha zoveel mogelijk verschillende gebieden in het leven van alledag tot dienst kan zijn.
Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn
Rigpa Nederland richt zich op een gestage groei van het aantal sangha- en niet sangha-leden. We streven naar een ‘happy sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden. We beogen een compleet programma aan te beiden afgestemd op de verschillende groepen studenten en uitbreiding van het programma-aanbod voor niet sangha-leden.

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek en jongeren. Inspirerende evenementen organiseren met Sogyal Rinpoche, andere lama’s en internationale senior instructeurs. Onderzoeken op welke manieren we verder naar buiten kunnen treden (‘outreach’) zoals bijvoorbeeld het Spiritual Care Educational Program, seminars en andere laagdrempelige programma’s zoals inloopmeditaties e.d.
 • Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.
 • Het verwerven van nieuwe huisvesting. Voor het realiseren van onze visie en missie is het van belang dat we kwalitatief en kwantitatief betere huisvesting betrekken.
 • Consolideren van een stevige organisatie met een productief en harmonieus MT en coördinatoren met voldoende (onderlinge) ondersteuning. De sangha als gemeenschap verstevigen.
 • Uitbreiden en verbeteren van de communicatie: intern en extern
 • Handhaven stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Rigpa is een vrijwilligersorganisatie. In uitzonderlijke gevallen wordt een vergoeding betaald voor werkzaamheden. Het betreft in dit geval functies die cruciaal zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie. Het salaris ligt op het niveau van het minimumloon. Momenteel heeft Rigpa 3 betaalde functies: national director, teachings services director, en facilitair manager.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2015

Evenementen met Rinpoche en andere lama’s

In mei 2015 heeft een 4-daagse openbare retraite met Sogyal Rinpoche plaatsgevonden. Hier hebben 600 mensen aan deelgenomen.

Cursussen / studie en beoefening / kleine evenementen
Beoefenings-evenementen: (De doelstelling om jaarlijks een meditatie, Ngöndro, Riwo Sangchö en Tendrel Nyesel beoefenings-evenement aan te bieden is gehaald)
In februari vond rond Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In november was er een driedaagse, intensieve beoefening van Tendrel Nyesel. Beide intensives waren feestelijke en goed bezochte evenementen.
In mei werd een Ngöndro retraite georganiseerd (op locatie in Schoorl). Een zeer goed bezocht evenement! Door een groep enthousiaste Ngöndro studenten is voor het eerst sinds jaren weer een accumulatiedag georganiseerd. Deze beviel goed en zal in 2016 voortgezet worden. In juli vond de jaarlijkse meditatie weekendretraite plaats in Handel.
Tijdens dharmawieldagen heeft, naast het gebruikelijke geïntensiveerde beoefeningsprogramma, de beoefening van het ‘bevrijden van levens’ plaatsgevonden.

Studie

Sangha

Als basis voor de sangha wordt het Alomvattende Pad aangeboden. In Groningen en Amsterdam worden nieuwere studenten in de thuisstudie begeleid door instructeurs. In beide centra en in verschillende satellieten (Nijmegen, Driebergen, Amersfoort, Zuid- Holland, Schoorl, Zutphen) worden de maandelijkse bijeenkomsten aangeboden.
Daarnaast waren in Groningen en Amsterdam verschillende andere sangha-cursussen te volgen, met als thema Ngöndro en Vajrayana.

Openbaar

Instroom van nieuwe studenten via Wat Meditatie Echt Is vond plaats in Amsterdam (tweemaal), Groningen (eenmaal) en Nijmegen (eenmaal). Ook is het gelukt om sinds lange tijd in Rotterdam weer een nieuwe cursus op te starten.
De volgende openbare evenementen met International Senior instructors hebben plaats gevonden: heling, een spirituele en emotionele benadering (Alain Beauregard & Olivier Raurich), liefdevolle vriendelijkheid (Andrew Warr) en het transformeren van stress (Maureen Cooper).

Instructeurspad

Het voornemen om een nieuwe impuls te geven aan het instructeurspad is goed in vervulling gegaan: In 2015 heeft de instructeurscoördinator een visiedocument geschreven over het instructeurspad en is begonnen met uitvoering van een aantal aspecten daarvan.
Er is een begeleidingsgroep ingesteld die met elkaar kijken naar scholing, toetsing, en begeleiding van instructeurs. Zowel voor bestaande (assistent) instructeurs en als voor een nieuwe groep studenten die het instructeurspad op gaan. De begeleidingsgroep is zo van samenstelling dat ‘alle kleuren’ instructeurs en instructeur ervaring vertegenwoordigd zijn.

Ook in 2015 was er een instructeur retraite, een weekend van samen komen en elkaar ontmoeten en tegelijk met een trainingselement. Dit keer met als thema ‘lethal habits’.

Studentenondersteuning (voorheen Care)

Ook in 2015 is er de nodige aandacht en inzet geweest voor het Dzogchemandala proces. Dit als een vervolg op de nieuwe internationale indeling van de Dzogchen mandala van 2014. Aspirant Dzogchen studenten en studenten die naar een volgend Dzogchen mandala level wilden, werden op basis van persoonlijke reflectie en middels een interview in dit proces ondersteunt. Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn er opnieuw twee themabijeenkomsten ‘Ouder worden op het Pad’ georganiseerd voor sanghaleden vanaf 60 jaar. ‘Ouderen op het Pad’ wil ondersteuning bieden aan ouder wordende Rigpa studenten met betrekking tot het thema ouder worden en speelt in op spirituele en praktische wensen en vragen die uit deze groep komen.

De visie die in het najaar van 2014 is ontwikkeld om de sangha in het algemeen beter te kunnen ondersteunen heeft in 2015 wel een vervolg gehad, maar is minder concreet geworden dan gewenst. Wel heeft het verbeteren van de ondersteuning van nieuwe studenten in de overgang naar het AOP aandacht gekregen. Ook is een aanzet gemaakt om, naast een Dzogchen mandala coördinator, een Meditatie mandala coördinator in te stellen (mogelijk ook nog een Ngondro mandala coördinator). Hier wordt in 2016 gepoogd een vervolg aan gegeven.

Spiritual Care

In 2015 vonden o.a. de volgende evenementen plaats:

 • workshop ‘Zorgen vanuit je hart’ (Hoge School Utrecht) voor verpleegkundigen – met Annie Birken
 • ‘Compassievol aanwezig zijn’ (Amsterdam) weekendtraining voor professionele zorgverleners – met Annie Birken en Edith Lunterbusch
 • ‘Deep Listening Intensive’ (Werkhoven) – met Ros Oliver en Chantal Bergers
 • Hiervoor hebben we nu accreditatie voor Deel 2 gekregen voor huisartsen op basis van de evaluaties van Deel 1 wat zeer moeilijk is te verkrijgen! Huisartsen die de Deep Listening Intensive in Dzogchen Beara volgden in oktober ontvingen hierdoor ook accreditatiepunten!
 • ‘Aandachtig en gewaar zijn in de zorg voor stervenden’ (Kaag) – met Annie Birken en Chantal Bergers – training voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers in de terminale zorg

Rigpe Yeshe

Evenementen

Dit jaar hebben we weer twee familiedagen, een Rigpé Yeshé programma tijdens het weekend met Rinpoche en voor de negende keer een familieretraite in de herfstvakantie georganiseerd. De opkomst bij de RY-retraite met Sogyal Rinpoche was overweldigend hoog dit jaar. Meer dan 40 kinderen.
Begin van het jaar is er een denktank geweest met teamleden van RY en betrokkenen vanuit Rigpa. Daarbij is gekeken naar de toekomst van RY en is er een actieplan opgesteld om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Vertaalgroep

De Rigpa vertaalgroep is opgeheven. In 2016 wordt nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur rond het vertaalwerk.

Nieuwe Huisvesting

Begin 2015 is het overleg met Stadgenoot over overname van een deel van IJburg kavel 43 helaas vastgelopen. Daardoor is realisatie van een nieuw Rigpa centrum op IJburg vooralsnog van de baan. In de tweede helft van 2015 is actief verder gezocht 2015 naar een geschikt huur- of kooppand. Helaas nog zonder resultaat.

Fondsenwerving

Interne fondsenwerving

Tijdens de landelijke nieuwjaarsbijeenkomst is een succesvolle veiling gehouden van items beschikbaar gesteld door o.a. Sogyal Rinpoche. De opbrengst gaat geheel naar de bestemmingsreserve nieuw centrum.

Externe fondsenwerving

Vanwege het afketsen van de nieuwbouwplannen op IJburg heeft er in 2015 geen externe fondsenwerving voor het nieuwe Rigpa centrum plaatsgevonden.

Communicatie

Er zijn in 2015 weer twee Nieuwsbrieven verschenen.
Daarnaast is in januari 2015 een compleet nieuwe website gelanceerd.

Vrijwilligers

350 vrijwilligers zijn in 2015 actief geweest met activiteiten binnen Rigpa.
Zowel in Amsterdam als Groningen is een zeer geslaagde vrijwilligerstraining gehouden.

Financiën

Stichting Rigpa is een organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status. Financiële middelen worden ingezet voor behoud en uitbreiding van het in activiteit omzetten van de visie van Sogyal Rinpoche.

Financieel gezien was 2015 een goed jaar. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 53.268. Dit resultaat wordt geheel toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Pand.

De financiële verantwoording over 2015 vindt u hier.