ANBI informatie Rigpa Nederland

anbi-logoStichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100 (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur)
E-mail: info@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter P.J. Strooper
Penningmeester J.D. Meerburg
Secretaris G.W. Prager

Doelstelling

Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Sogyal Rinpoche. De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:

 1. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
 2. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
 3. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa Nederland is een organisatie voor Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche is de schrijver van ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’, waar inmiddels wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren van zijn verkocht.
Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur, de staat van alwetendheid of van verlichting – een waarheid zo universeel en fundamenteel dat hij voorbij alle grenzen gaat, zelfs die van religie.
Hierdoor geïnspireerd heeft Sogyal Rinpoche de naam ‘Rigpa’ gegeven aan zijn werk en aan de organisatie die hij opzette om het onderricht van Boeddha in het Westen ten dienste te staan. Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen.
In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde lokacties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. satellietsanghas.

Missie

Rigpa Nederland streeft er naar zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het onderricht van de Boeddha zoals dat door Sogyal Rinpoche verwoord en belichaamd wordt, volgens zijn authentieke overdrachtslijn en traditie, met als doel alle voelende wezens naar de verlichting te brengen.

Visie

Met een open houding voor alle Tibetaans boeddhistische scholen en tradities (rimé), en onder het beschermheerschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, biedt Rigpa een volledig pad van studie en beoefening aan hen die het boeddhistisch onderricht willen volgen, in een omgeving die behulpzaam is om het onderricht ten volle te ervaren. Tegelijkertijd onderzoekt Rigpa hoe de wijsheid en compassie van het onderricht van Boeddha zoveel mogelijk verschillende gebieden in het leven van alledag tot dienst kan zijn.
Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn
Rigpa Nederland richt zich op een gestage groei van het aantal sangha- en niet sangha-leden. We streven naar een ‘happy sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden. We beogen een compleet programma aan te beiden afgestemd op de verschillende groepen studenten en uitbreiding van het programma-aanbod voor niet sangha-leden.

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek en jongeren. Inspirerende evenementen organiseren met Sogyal Rinpoche, andere lama’s en internationale senior instructeurs. Onderzoeken op welke manieren we verder naar buiten kunnen treden (‘outreach’) zoals bijvoorbeeld het Spiritual Care Educational Program, seminars en andere laagdrempelige programma’s zoals inloopmeditaties e.d.
 • Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.
 • Het verwerven van nieuwe huisvesting. Voor het realiseren van onze visie en missie is het van belang dat we kwalitatief en kwantitatief betere huisvesting betrekken.
 • Consolideren van een stevige organisatie met een productief en harmonieus MT en coördinatoren met voldoende (onderlinge) ondersteuning. De sangha als gemeenschap verstevigen.
 • Uitbreiden en verbeteren van de communicatie: intern en extern
 • Handhaven stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Rigpa is een vrijwilligersorganisatie. In uitzonderlijke gevallen wordt een vergoeding betaald voor werkzaamheden. Het betreft in dit geval functies die cruciaal zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie. Het salaris ligt op het niveau van het minimumloon. Momenteel heeft Rigpa 3 betaalde functies: national director, teachings services director, en facilitair manager.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2016

Evenementen met Rinpoche en andere lama’s

In juni 2016 heeft een 3-daagse openbare retraite met Sogyal Rinpoche plaatsgevonden. Hier hebben 650 mensen aan deelgenomen. Op 16 november 2016 heeft Sogyal Rinpoche in de Amsterdam RAI een succesvolle public talk gehouden voor 1100 geïnteresseerde bezoekers.

Cursussen/studie en beoefening/kleine evenementen

Beoefeningsevenementen: (De doelstelling om jaarlijks een meditatie-, Ngöndro-, Riwo Sangchö- en Tendrel Nyesel beoefeningsevenement aan te bieden is gehaald)

 • In februari vond rond Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In november was er een driedaagse, intensieve beoefening van Tendrel Nyesel. Beide intensives waren feestelijke en goed bezochte evenementen.
 • In april werd een Ngöndro retraite georganiseerd (op locatie in Schoorl).
 • In juli vond de jaarlijkse meditatie weekendretraite plaats in de buurt van Hilversum.
 • Tijdens dharmawieldagen heeft, naast het gebruikelijke geïntensiveerde beoefeningsprogramma, de beoefening van het ‘bevrijden van levens’ plaatsgevonden.

Studie

Sangha
 • Als basis voor de sangha wordt het Alomvattende Pad aangeboden. In Groningen en Amsterdam worden nieuwere studenten in de thuisstudie begeleid door instructeurs. In beide centra en in verschillende satellieten (Nijmegen, Driebergen, Amersfoort, Zuid Holland, Schoorl, Zutphen) worden de maandelijkse bijeenkomsten aangeboden.
 • Daarnaast waren in Groningen en Amsterdam verschillende andere sangha-cursussen te volgen, met als thema Ngöndro en Vajrayana.
 • De volgende studie sangha-evenementen en -bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
  • Landelijke maandelijkse bijeenkomst (voor hele sangha)
  • Bardo studiegroep
  • Ouder worden op het pad (voor 60+)
  • Delayed streaming Myall Lakes (Australië), UK-Easter retreat, Lerab Ling Ngöndro retraite en de Herfstretraite in Winterberg (Duitsland).
Openbaar
 • Instroom van nieuwe deelnemers via Wat Meditatie Echt Is vond plaats in Amsterdam, Groningen en Nijmegen.
 • De volgende openbare evenementen met International Senior instructors hebben plaatsgevonden:
  • Reducing stress at work (Maureen Cooper)
  • Urban meditation retreat (Kimberly Poppe)
  • The lost art of contemplation (Davide Piai)
 • Tenslotte is in het najaar nieuwe energie gegeven aan het programma voor jongvolwassenen.

Instructeurspad

Het voornemen om een nieuwe impuls te geven aan het instructeurspad is goed in vervulling gegaan:

 • Begeleidingsgroep instructeurs pad Er is een begeleidingsgroep ingesteld die met elkaar kijken naar scholing, toetsing, en begeleiding van instructeurs.  Zowel voor bestaande (assistent) instructeurs en als voor een nieuwe groep studenten die het instructeurspad op gaan. De begeleidingsgroep is zo van samenstelling dat ‘alle kleuren’ instructeurs en instructeur ervaring vertegenwoordigd zijn.
 • Bestaande instructeurs mentorproject In 2016 zijn de lopende mentor-mentee trajecten voortgezet. Mentoren zijn instructeurs goed aangesloten bij Rigpa/Sogyal Rinpoche- met gebleken goede vaardigheden in begeleiding/feedback geven (in begeleidingsteam bepaald wie dit kunnen zijn). Mentees zijn (assistent)instructeurs die al voor de groep zitten maar die zelf hebben aangeven wat specifieke begeleiding te willen of die wij graag een zetje mee willen geven. Doel: doorgroei naar een ‘hoger level’ – instructeur. Eigen doelen en zelfreflectie zijn basis voor het proces. Investering van beide kanten.
 • Gesprekken met instructeurs In 2016 is het voeren van gesprekken met instructeurs over het instructeurschap voortgezet.
 • Ook in 2016 was er een instructeurretraite, een weekend van samen komen en elkaar  ontmoeten en tegelijk met een trainingselement.
 • Nieuwe studenten voor het instructeurspad Begin 2016 is de training van nieuwe instructeurs van start gegaan.

Studentenondersteuning (voorheen Care)

 • Dit jaar is er tijdens de openbare driedaagse voorjaarsretraite met Sogyal Rinpoche weer een goed sangha care team en feedbackteam samengesteld en werkzaam geweest.
 • Er zijn opnieuw twee themabijeenkomsten ‘Ouder worden op het Pad’ georganiseerd voor sanghaleden vanaf 60 jaar. ‘Ouderen op het Pad’ wil ondersteuning bieden aan ouder wordende Rigpa studenten met betrekking tot het thema ouder worden en speelt in op spirituele en praktische wensen en vragen die uit deze groep komen. De mogelijke bijdrage van deelnemers zelf -de zilveren kracht- wordt hierbij ook uitgenodigd.
 • In 2016 is voor het eerst de nieuwe vrijwilligersfunctie “Coördinator spirituele zorg voor de sangha” gecreëerd. Deze persoon verleent advies en ondersteuning op spiritueel gebied aan zieke/stervende/rouwende Rigpa studenten en aan de studenten die hun ondersteunen.

Spiritual Care

Evenementen/activiteiten

In 2016 vonden de volgende evenementen/activiteiten plaats:

 • Op 13 maart vond er een terugkomdag plaats voor deelnemers van onze 3-daagse training in spirituele zorg rondom het sterven. De thema voor deze dag was “Spirituele voorbereiding op de dood “
 • “Deep Listening Intensive” (Soesterberg) met Rosamund Oliver en Chantal Bergers. Deze training voor professionele zorg- en hulpverleners was weer geaccrediteerd voor huisartsen.
 • Op 9 september is het kernteam bij elkaar gekomen om de plannen en doelen voor het komend jaar te bespreken en besluiten.
 • Het kernteam is van 19 t/m 21 september naar het nieuwe spirituele zorgcentrum Sukhavati gegaan in Bad Saarow in Oost-Duitsland voor een bijeenkomst van het internationale Spiritual Care Programme. Hierin werden de activiteiten van het programma over de hele wereld besproken en nieuwe prioriteiten gesteld voor het verder ontwikkelen van het programma. Hier werd ook ideeën voor een spiritueel zorgcentrum in Nederland besproken met het internationale team en werden heel erg ondersteund.
 • Brainstorm met Rigpa studenten die betrokken zijn bij het Spirituele Zorgprogramma over de mogelijke activiteiten van een spiritueel zorgcentrum voor Nederland.
 • “Wat uiteindelijk telt” (Amsterdam) 3-daagse training in spirituele zorg rondom het sterven van 10 t/m 12 november. Deze training werd geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Rigpe Yeshe

Evenementen
 • Dit jaar hebben we weer twee familiedagen, een Rigpé Yeshé programma tijdens het weekend met Rinpoche en voor de tiende keer een familieretraite in de herfstvakantie georganiseerd.
 • De opkomst bij de RY-retraite met Sogyal Rinpoche was met bijna 40 kinderen weer hoog dit jaar.

Vertaalgroep

De Rigpa vertaalgroep is in opgeheven. In 2016 is nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur rond het vertaalwerk. Dit heeft nog niet tot nieuw beleid geleid.

Overige activiteiten

Nieuwe Huisvesting

 • In de 2016 is verder gezocht naar een geschikt huur- of kooppand. Helaas nog zonder resultaat.

Communicatie

 • Er zijn in 2016 weer twee Nieuwsbrieven verschenen.

Vrijwilligers

 • Ruim 300 vrijwilligers zijn in 2016 actief geweest met activiteiten binnen Rigpa

Boeddhistische Unie Nederland

Michael Ritman was ook in 2016 de voorzitter van het bestuur van de BUN. Hij is BUN-bestuurslid namens Rigpa Nederland.

Financiën

Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status. Financiële middelen worden ingezet voor behoud en uitbreiding van het in activiteit omzetten van de visie van Sogyal Rinpoche.

Vanuit deze doelstelling heeft Rigpa steeds het standpunt ingenomen vrijgesteld te zijn van omzetbelasting. In 2016 heeft Rigpa zich echter gerealiseerd dat de vrijstelling van omzetbelasting alleen van toepassing is op de collectieve verrichte diensten voor zover deze bekostigd worden uit de contributie. Rigpa verricht echter ook prestaties aan niet aangeslotenen en tevens worden er individuele prestaties verricht aan aangeslotenen. Deze prestaties zijn niet vrijgesteld van omzetbelasting. Om dit te corrigeren heeft Rigpa in 2016 vrijwillig herstel van omzetbelasting gedaan over de jaren 2011 t/m 2015. Er zijn over deze jaren aangiften omzetbelasting ingediend voor een bedrag van € 41.855. Met ingang van boekjaar 2016 is de aangifte omzetbelasting verwerkt in de jaarcijfers.

Mede als gevolg van het omzetbelastingverhaal was 2016 financieel gezien geen goed jaar. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 84.107. Bijna de helft van dit negatieve resultaat werd veroorzaakt door de vrijwillige aangifte omzetbelasting over de jaren 2011 t/m 2015 (€ 41.855). Ook zijn in 2016 de prijzen niet verhoogd ondanks dat over deze activiteiten 21% omzetbelasting moest worden afgedragen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de Public Talk die Sogyal Rinpoche op 16 november 2016 heeft gehouden in de RAI in Amsterdam bij te wonen, is bewust een niet kostendekkende entreeprijs gehanteerd. Verder zijn de personeelskosten in 2016 sterk gestegen t.o.v. 2015, o.a. ten gevolge van noodzakelijke vervanging wegens ziekte van de National Director.

Het negatieve resultaat ad. € 84.107 wordt onttrokken aan de Algemene reserve.

Downloads: