ANBI informatie Rigpa Nederland

anbi-logoStichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100 (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur)
E-mail: info@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter J. Slieker
Waarnemend penningmeester J. Slieker
Secretaris A. Heijdeman

Doelstelling
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen. In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn.satelliet-sangha’s.

Visie

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van onze geest.

Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de “Oude” (Nyingma) traditie van het Tibetaans Boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten (sangha-leden) en ook niet sangha-leden. We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

– Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten.
– Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen met leraren en internationale senior instructeurs.
– Versterken van het beoefenteam en inspireren van het individueel en gezamenlijke beoefenen.
– Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.
– Het verbeteren van onze huisvesting. Voor het realiseren van onze visie is het van belang dat we kwalitatief en kwantitatief betere huisvesting betrekken.
– Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.
– Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning, veiligheid belangrijke kernbegrippen zijn.
– Verbeteren van de communicatie: intern en extern
– Realiseren van een stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Tot 1 juli 2019 had Rigpa twee betaalde parttime functies: de national director en teaching services director. Het betrof functies die cruciaal waren voor het borgen van de continuïteit van de organisatie. Het salaris lag op het niveau van het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een zestal mensen ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten
Wederom een bewogen jaar

2019 is voor Rigpa Nederland te kenmerken als een pittig, louterend maar ook enerverend jaar. De belangrijkste gebeurtenis in 2019 was het overlijden van Sogyal Rinpoche, de oprichter van Rigpa, in augustus 2019. Nadat Sogyal Rinpocheeind jaren ’70 Rigpa had opgericht, heeft hij Rigpa uitgebouwd tot de internationale organisatie die het vandaag de dag is. In juli 2017 zijn ernstige beschuldigingen tegen hem geuit en besloot hij zich terug te trekken als Spiritueel Directeur. Sindsdien heeft binnen Rigpa een diepgaand proces van introspectie, heling en transformatie plaats gevonden. Met het overlijden van Sogyal Rinpoche is definitief een einde gekomen aan een tijdperk.

Sinds het bekend worden van de aantijgingen heeft ruim één derde van de sanghaleden zijn/haar lidmaatschap beëindigd. Dit is voor velen een pijnlijk en diepgaand proces geweest en als sangha’leden’ missen we hen. Degene die gebleven zijn, hebben met elkaar een diep proces doorgemaakt en hebben opnieuw hun motivatie hervonden en gekozen voor Rigpa als steun op hun spirituele pad.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen zijn er veel hervormingen doorgevoerd. Zoals Jetsün Khandro Rinpoche begin 2017 zei: Rigpa moet de beweging maken van een organisatie gecentreerd rond één persoon naar een organisatie gebaseerd op visie.

Naast deze nodige blik naar binnen, hebben er in 2019 veel mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. Al met al was 2019 een intens en cruciaal jaar voor Rigpa.

Nieuwe visie

In december 2018 zijn we als internationale Rigpa-organisatie een inspirerend traject gestart over de visie van Rigpa. Er is met veel sanghaleden gesproken en we hebben advies ontvangen van grote leraren uit onze traditie, zoals Dzongsar Khyentse Rinpoche, Jetsün Khandro Rinpoche en Khenchen Namdrol. Dit proces begon met dat ieder zichzelf de volgende vraag stelde: ‘Waarom ben ik bij Rigpa?’. Op basis van de antwoorden op deze fundamentele vraag is een concept visiedocument geschreven waar we tijdens volgende sessies dieper op in zijn gegaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe internationale visie.

Velen hebben dit visie traject als een bijzonder proces ervaren; het was hartverwarmend om te horen hoe mensen geraakt, bewogen en getransformeerd zijn door de dharma en hoe we als sangha in al onze diversiteit een gemeenschappelijke grond hebben.

Transformatie van de organisatie Ook organisatorisch heeft in 2019 een transformatie plaats gevonden. Waar in het verleden veel werk op slechts een paar schouders lag, hebben we toegewerkt naar een organisatie die gehouden wordt door een brede groep van sanghaleden. Een organisatie waarin ieder van ons zich bekrachtigd voelt om de toekomst van Rigpa en haar Nyingma traditie voort te zetten.

Tot 1 juli 2019 had Rigpa twee betaalde krachten, die samen het MT vormden. Deze bestond uit een National Director en een Teaching Services Director. Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa een vrijwilligersorganisatie en wordt Rigpa Nederland aangestuurd door een coördinatiegroep bestaande uit negen personen. De coördinatiegroep is georganiseerd rondom de inhoudelijke gebieden ‘Openbaar programma’, ‘Sangha programma’, ‘Beoefening’ en ‘Evenementen’. Daarbij zijn er de ondersteunende aandachtsgebieden ‘Centrummanagement’, ‘Vrijwilligerscoördinatie’, ‘Financiën’ en ‘Communicatie’.

Eind 2019 is een internationaal traject gestart waarin ‘houders van de overdrachtslijn’ zijn voorgedragen. Dit zijn rollen (geen titels) voor ervaren leden binnen de sangha die de dharma houden ten aanzien van het onderricht, beoefening en activiteit. In totaal zijn er 3 senior teachers en 6 teachers; 3 beoefeningshouders en 4 activiteitshouders voorgedragen.

Deze mensen zijn genomineerd door een groep ervaren sanghaleden waarna ook alle sanghaleden inspraak hebben gehad in de voordracht. Komende jaren zullen deze houders internationaal met elkaar invulling gaan geven aan deze rollen. Hierna zal worden overgegaan tot een daadwerkelijke bekrachtiging van deze houders.

Het programma-aanbod van 2019

Evenementen

– In maart 2019 vond de eerste internationale Rigpa Prayer Gathering plaats in Bodh Gaya, de plaats waar de boeddha verlichting heeft bereikt. Tijdens deze zestiendaagse bijeenkomst is de zuiveringsbeoefening van Narak Kong Shak gedaan

– Op 23 en 24 maart 2019 heeft een weekendretraite plaatsgevonden met Jetsün Khandro Rinpoche. Vertegenwoordigers van alle Nederlandse sangha’s zijn uitgenodigd om het evenement bij te wonen en velen hebben hier gebruik van gemaakt

– Op 1 april heeft Ling Rinpoche de Nederlandse sangha bezocht voor een ‘Meet and Greet’

– Op 10 mei heeft Tulku Rigdzin Pema Rinpoche in het Rigpa centrum in Amsterdam een lezing gegeven over het maken en inzegenen van boeddhistische beelden en stoepa’s

– Elizabeth Mattis-Namgyal heeft op 15 en 16 juni een weekendretraite gehouden met als thema’Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwaken’

– Op 5 en 6 augustus heeft Ringu Tulku Rinpoche twee lezingen gegeven in het Rigpa centrum in Amsterdam

– Op 2 oktober is de eerste MindUnbound, een Urban mini retreat voor jongeren van 18-35 jaar gehouden

– Op 8 november is Ani Jinba, een van de eerste westerse nonnen in de Tibetaans boeddhistische traditie geïnterviewd over haar leven en de leraren die ze heeft ontmoet

– Op 2 december is in Tashiding in Sikkim de Dungshyu (crematie-plechtigheid) voor Sogyal Rinpoche gehouden

Publieke programma’s

– Het hele jaar door (m.u.v. augustus) zijn er wekelijks op maandagen en donderdagen open inloop meditaties en liefdevolle vriendelijkheidmeditaties gehouden

– Het hele jaar door zijn er maandelijks stiltedagen gehouden

– Op 19 januari is een open meditatiedag geweest · In april en mei is een nieuwe meditatiecursus aangeboden

– Op 7 december is een dag geweest over de essentie van zelfcompassie, wijs omgaan met stress en emoties

– Op meerdere dagen in het jaar zijn er bijeenkomsten “ouderen op het pad” gehouden

Beoefening

Naast de reguliere beoefeningen zoals de tweewekelijkse tsokviering, de beoefening op Boedhistische festivaldagen en de viering van sterfdagen van meesters door middel van Rigdzin Dupa tsoks waren er wekelijks open meditaties en maandelijks meditatiedagen in stilte. In februari, na Losar (Tibetaans Nieuwjaar), vond een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In september en oktober werden er wekelijks speciale beoefendagen gehouden op het centrum Amsterdam.

Studie

– De studiefocus van de sangha lag vanaf het najaar van 2019op de beroemde klassieke tekst van Shantideva: de Bodhicharyavatara

– Het Pad van de Bodhisattva. De Bodhicharyavatara-cyclus is open voor mensen die geen lid zijn van de Rigpa-sangha, maar die wel verbonden zijn (geweest) en een basis hebben in de door Rigpa aangeboden meditatie- en compassiebeoefeningen

– Voor alle studenten die langer dan een jaar lid zijn van Rigpa en meer tijd aan het onderricht willen besteden is in september 2019 de thuisretraite 2.0 gestart. Dit is een meerjarig programma dat voornamelijk online te volgen is en bestaat uit een aangepaste versie van de thuisretraite zoals die in Rigpa heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2013

– In zomer 2019 is de nieuwe cursus Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana gestart

– Daarnaast vonden de maandelijkse Ngöndro en Dzogchen mandaladagen plaats en waren er verschillende themabijeenkomsten

Overige activiteiten

– De plannen voor de nieuwe huisvesting zijn in 2019 niet verder uitgewerkt. Hiermee wordt gewacht tot er een beter beeld is op Rigpa’s toekomst en de daarbij passende huisvesting. De bestaande middelen voor de huisvesting blijven gereserveerd

– In 2019 heeft Rigpa actief deelgenomen aan de vergaderingen van BUN. Michael Ritman was ook in 2019 de voorzitter van het bestuur van de BUN

 

Financiën

Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status. Financiële middelen worden ingezet conform de statutaire doelstelling.

Downloads: