ANBI informatie Rigpa Nederland

anbi-logoStichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100 (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur)
E-mail: info@rigpa.nl

Bezoekadres en ingang centrum
Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam

Bestuur
Voorzitter W. Marseille
Penningmeester J. Slieker
Secretaris J.D. Meerburg

Doelstelling
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa Nederland is een organisatie voor Tibetaans boeddhisme. Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur, de staat van alwetendheid of van verlichting – een waarheid zo universeel en fundamenteel dat hij voorbij alle grenzen gaat, zelfs die van religie.

Hierdoor geïnspireerd heeft Sogyal Rinpoche de naam ‘Rigpa’ gegeven aan zijn werk en aan de organisatie die hij opzette om het onderricht van Boeddha in het Westen ten dienste te staan.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen.

In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde lokacties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. Satelliet-sangha’s.

Missie

Rigpa Nederland streeft er naar zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het onderricht van de Boeddha, met als doel alle voelende wezens naar de verlichting te brengen.

Visie

Met een open houding voor alle Tibetaans boeddhistische scholen en tradities (rimé), en onder het beschermheerschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, biedt Rigpa een volledig pad van studie en beoefening aan hen die het boeddhistisch onderricht willen volgen, in een omgeving die behulpzaam is om het onderricht ten volle te ervaren. Tegelijkertijd onderzoekt Rigpa hoe de wijsheid en compassie van het onderricht van Boeddha zoveel mogelijk verschillende gebieden in het leven van alledag tot dienst kan zijn.

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland richt zich op gestage groei van het aantal sangha- en niet sangha-leden. We streven naar een ‘happy sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden. We beogen een compleet programma aan te beiden afgestemd op de verschillende groepen studenten en uitbreiding van het programma-aanbod voor niet sangha-leden.

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek en jongeren. Inspirerende evenementen organiseren met lama’s en internationale senior instructeurs. Onderzoeken op welke manieren we verder naar buiten kunnen treden (‘outreach’) zoals bijvoorbeeld het Spiritual Care Educational Program, seminars en andere laagdrempelige programma’s zoals inloopmeditaties e.d.
 • Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.
 • Het verwerven van nieuwe huisvesting. Voor het realiseren van onze visie en missie is het van belang dat we kwalitatief en kwantitatief betere huisvesting betrekken.
 • Consolideren van een stevige organisatie met een productief en harmonieus MT en coördinatoren met voldoende (onderlinge) ondersteuning. De sangha als gemeenschap verstevigen.
 • Uitbreiden en verbeteren van de communicatie: intern en extern
 • Realiseren van een stabiele financiële situatie.

Beloningsbeleid

Rigpa is een vrijwilligersorganisatie. In uitzonderlijke gevallen wordt een vergoeding betaald voor werkzaamheden. Het betreft in dit geval functies die cruciaal zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie. Het salaris ligt op het niveau van het wettelijk minimumloon. Momenteel heeft Rigpa twee betaalde parttime functies: national director en teaching services director.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2017

Voor Rigpa was 2017 een bewogen jaar. Vanaf mei 2017 is sprake geweest van negatieve publiciteit over Sogyal Rinpoche en Rigpa, zowel landelijk als internationaal. In juli 2017 hebben een achttal internationale Rigpa-studenten een kritische brief aan Sogyal Rinpoche geschreven over de wijze waarop hij invulling aan zijn leraarschap gaf. Mede in reactie hierop is Sogyal Rinpoche vervolgens terug getreden als Spiritueel Directeur van de wereldwijde Rigpa-organisatie.

Dit alles is in Nederland reden geweest voor introspectie, waarbij alle studenten de gelegenheid hebben gehad om gedachten, gevoelens en standpunten uit te wisselen.

Een aantal studenten heeft Rigpa in verband met deze kwestie inmiddels verlaten. Nieuwe instroom heeft in verband met het tijdelijk wegvallen van de “What meditation really is”-cursussen eigenlijk niet plaats gevonden.

Dat maakt dat we als organisatie moeten nadenken over waar we staan, wat mogelijk is en hoe we de toekomst zien.

Al met al een proces van diepe transformatie, een proces dat op dit moment nog steeds niet is afgerond.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten in 2017:

Cursussen/studie en beoefening/kleine evenementen

Beoefeningsevenementen: (De doelstelling om jaarlijks een meditatie-, Ngöndro-, Riwo Sangchö- en Tendrel Nyesel beoefeningsevenement aan te bieden is gehaald)

 • In februari vond rond Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In november was er een driedaagse, intensieve beoefening van Tendrel Nyesel. Beide intensives waren feestelijke en goed bezochte evenementen.
 • In april werd een Ngöndro retraite georganiseerd (op locatie in Schoorl).
 • Tijdens dharmawieldagen heeft, naast het gebruikelijke geïntensiveerde beoefeningsprogramma, de beoefening van het ‘bevrijden van levens’ plaatsgevonden.

Evenement

In mei 2017 heeft een 3-daagse openbare retraite met Sogyal Rinpoche plaatsgevonden. Hier hebben 450 mensen aan deelgenomen.

Studie

Sangha

 • Als basis voor de sangha wordt het Alomvattende Pad aangeboden. In Groningen en Amsterdam worden nieuwere studenten in de thuisstudie begeleid door instructeurs. In beide centra en in verschillende satellieten (Nijmegen, Driebergen, Amersfoort, Zuid Holland, Schoorl, Zutphen) worden de maandelijkse bijeenkomsten aangeboden.
 • Daarnaast waren in Groningen en Amsterdam verschillende andere sangha-cursussen te volgen, met als thema Ngöndro en Vajrayana.
 • De volgende studie sangha-evenementen en -bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
  • Landelijke maandelijkse bijeenkomst (voor hele sangha)
  • Bardo studiegroep
  • Ouder worden op het pad (voor 60+)
  • Delayed streaming Myall Lakes (Australië) en UK-Easter retreat.

 Openbaar

 • In verschillende locaties hebben openbare cursussen en evenemten plaatsgevonden.
 • Besloten is om na de zomerstop tot in elk geval eind 2017 geen nieuwe Wat Meditatie Echt Is – cursussen te starten.

Studentenondersteuning (voorheen Care)

 • Dit jaar is er tijdens de openbare driedaagse voorjaarsretraite met Sogyal Rinpoche weer een goed sangha care team en feedbackteam samengesteld en werkzaam geweest.

 Overige activiteiten

Nieuwe Huisvesting

 • In de 2017 is verder gezocht naar een geschikt huur- of kooppand. Helaas nog zonder resultaat. Als gevolg van de gebeurtenissen zoals beschreven in het algemene deel  van dit bestuursverslag wordt het huisvestingsbeleid door het bestuur in 2018 heroverwogen.

Communicatie

 • Er is in 2017 één Nieuwsbrief verschenen. Afgelopen najaar is besloten om geen papieren nieuwsbrieven meer te maken.

Vrijwilligers

 • Ruim 250 vrijwilligers zijn in 2017 actief geweest met activiteiten binnen Rigpa

MT

 • Het MT heeft in 2017 tweewekelijks vergaderd. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig: National Director (voorzitter), Teaching Service Director, Finance Director en Facilitair Manager (tevens MT-verslaglegging).

Bestuur

 • Per 31 december 2017 is de voorzitter teruggetreden uit het bestuur.
 • In 2017 zijn er 4 (Skype)vergaderingen geweest tussen het bestuur en het MT.
 • Het bestuur is steeds nauw betrokken geweest bij het bespreken van en bij de besluitvorming n.a.v. de actuele situatie zoals die zich in 2017 ontwikkelde.

Boeddhistische Unie Nederland

Michael Ritman was ook in 2017 de voorzitter van het bestuur van de BUN.

Financiën

Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status. Financiële middelen worden ingezet conform de statutaire doelstelling.

Financieel gezien was 2017 geen goed jaar. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 109.044. Dit werd mede veroorzaakt door de eerder beschreven afname van het aantal sanghaleden en door het besluit om na de zomerstop geen nieuwe publiekscursussen te starten.

Het negatieve resultaat ad. € 109.044 wordt onttrokken aan de Algemene reserve.

Downloads: